MENU
Privātuma politika
Jūsu privātums mums ir svarīgs. Tā ir Kravu Transporta politika, kura ievēro jūsu privātumu attiecībā uz jebkuru informāciju, ko mēs varam iegūt no jums visā mūsu mājas lapā un citās vietnēs, kas mums pieder un kuras mēs pārvaldām.

Mēs lūdzam personisku informāciju tikai tajos gadījumos, kad mums tas patiešām ir nepieciešams, lai sniegtu jums pakalpojumu. Mēs to apkopojam ar godīgiem un likumīgiem līdzekļiem, ar jūsu zināšanām un piekrišanu. Mēs arī uzreiz liekam jums uzzināt, kāpēc mums nepieciešams savākt informāciju un kā tā tiks izmantota.

Mēs saglabājam apkopoto informāciju tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sniegtu jums pieprasīto pakalpojumu. Tos datus kurus mēs glabājam, mēs aizsargāsim komerciāli pieņemamiem līdzekļiem, lai novērstu to nozaudēšanu un zādzību, kā arī nesankcionētu piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, izmantošanu vai modificēšanu.

Mēs nekopīgojam nekādu personu identificējošu informāciju publiski vai ar trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums.

Mūsu tīmekļa vietnē var būt saite uz ārējām vietnēm, kuras nepārvaldām mēs paši. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nevaram kontrolēt šo vietņu saturu un praksi un neuzņemamies atbildību par tām vai atbildību par to attiecīgajām konfidencialitātes politikām.

Jūs varat atteikties no mūsu pieprasījuma pēc jūsu personiskās informācijas, saprotot, ka tad mēs, iespējams, nevarēsim sniegt jums dažus no jūsu vēlamajiem pakalpojumiem.

Ja turpināsiet izmantot mūsu tīmekļa vietni, tiks uzskatīts, ka jūs piekrītat mūsu praksei attiecībā uz privātumu un personisko informāciju. Ja jums ir kādi jautājumi par to, kā mēs apstrādājam lietotāja datus un personisko informāciju, droši sazinieties ar mums pa e-pastu info@kravutransports.lv
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi
1. Noteikumi

Piekļūstot tīmekļa vietnei https://www.kravutransports.lv jūs piekrītat ievērot šo pakalpojumu sniegšanas noteikumus, visus piemērojamos likumus un noteikumus, un piekrītat, ka esat atbildīgs par atbilstību visiem piemērojamiem vietējiem likumiem. Ja jūs nepiekrītat kādam no šiem noteikumiem, tad jums ir aizliegts izmantot vai piekļūt šai vietnei. Šajā tīmekļa vietnē iekļautie materiāli ir aizsargāti ar piemērojamiem autortiesību un preču zīmju likumiem.

2. Izmantojiet licenci

Atļauja tiek piešķirta uz laiku lejupielādēt vienu kopiju materiālu (informācijas vai programmatūras) Kravu Transporta mājas lapā tikai personiskai, nekomerciālai pārejas apskatei. Šie noteikumi atļauj piešķirt licenci, bet neatļauj dalīties tālāk ar datiem, un saskaņā ar šo licenci jūs nedrīkstat:

 • modificēt vai kopēt materiālus
 • izmantot materiālus jebkādiem komerciāliem mērķiem vai jebkādai publiskai izrādei (komerciālai vai nekomerciālai)
 • mēģināt dekompilēt vai dekonstruēt jebkuru programmatūru, kas atrodas Kravu Transporta tīmekļa vietnē
 • izņemt no materiāliem jebkādas autortiesības vai citus īpašumtiesību aktus
 • nodot materiālus citai personai vai "atspoguļot" materiālus jebkurā citā serverī
Šī licence tiek automātiski izbeigta, ja jūs pārkāpjat kādu no šiem ierobežojumiem, un Kravu Transports var izbeigt jebkurā laikā. Pārtraucot šo materiālu skatīšanu vai beidzoties šīs licences beigām, jums ir jāiznīcina visi lejupielādētie materiāli, kas ir jūsu rīcībā elektroniskā vai drukātā formātā.

3. Atruna

 • Materiāli Kravu Transporta tīmekļa vietnē tiek sniegti "tādi, kādi ir". Kravu Transports nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas un ar šo noteikumu atsakās un noliedz visas citas garantijas, tostarp, arī netiešas garantijas vai nosacījumus par piemērotību pārdošanai, atbilstību noteiktam mērķim vai intelektuālā īpašuma tiesību nepārkāpšanu vai citu tiesību pārkāpumu.
 • Turklāt Kravu Transports negarantē un nesniedz nekādus apliecinājumus par to, vai savā tīmekļa vietnē ir izmantoti materiāli, kuri ir citādi saistīti ar šādiem materiāliem vai pārved uz jebkuru citu saistītu vietņu precizitāti, to iespējamiem rezultātiem vai uzticamību.
4. Ierobežojumi

Kravu Transports vai tā piegādātāji nekādā gadījumā nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem (tostarp, bet ne tikai, zaudējumiem par datu zudumu vai peļņu vai uzņēmējdarbības pārtraukšanu), kas radušies, izmantojot vai nespējot izmantot materiālus Kravu Transporta tīmekļa vietnē, pat ja Kravu Transports vai mūsu pilnvarotais pārstāvis ir mutiski vai rakstiski paziņojis par šāda kaitējuma iespējamību. Tā kā dažās jurisdikcijās nav pieļaujami ierobežojumi netiešajām garantijām vai atbildības ierobežojumi par izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem, šie ierobežojumi var uz jums neatteikties.

5. Materiālu precizitāte

Materiāli, kas parādās Kravu Transporta tīmekļa vietnē, varētu ietvert tehniskas, tipogrāfiskas vai fotogrāfiskas kļūdas. Kravu Transports negarantē, ka kāds no tās mājas lapā materiāliem ir precīzs, pabeigts vai pilnīgs. Kravu Transports jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma var veikt izmaiņas tā tīmekļa vietnē ietvertos materiālos. Tomēr, Kravu Transports neuzņemas nekādas saistības sakarā ar materiālu atjaunošanu.

6. Saites

Kravu Transports nav pārskatījis visas vietnes, kas saistītas ar tās tīmekļa vietni un nav atbildīgs par jebkuras šādas saistītās vietnes saturu. Jebkuras saites iekļaušana nenozīmē Kravu Transporta apstiprinājumu. Jebkuras šādas saistītas tīmekļa vietnes izmantošana ir lietotāja paša risks.

7. Grozījumi

Kravu Transports var pārskatīt šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus savā tīmekļa vietnē jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat uzņemties saistības ar toreizējo šo pakalpojumu sniegšanas noteikumu pašreizējo versiju.

8. Piemērojamie tiesību akti

Šos noteikumus un nosacījumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Latvijas likumiem, un jūs neatsaucami iesniedzat ekskluzīvu tiesu jurisdikciju šajā valstī vai atrašanās vietā.
Privacy Policy
Your privacy is important to us. It is Kravu Transports' policy to respect your privacy regarding any information we may collect from you across our website, https://kravutransports.lv/, and other sites we own and operate.

We only ask for personal information when we truly need it to provide a service to you. We collect it by fair and lawful means, with your knowledge and consent. We also let you know why we're collecting it and how it will be used.

We only retain collected information for as long as necessary to provide you with your requested service. What data we store, we'll protect within commercially acceptable means to prevent loss and theft, as well as unauthorized access, disclosure, copying, use or modification.

We don't share any personally identifying information publicly or with third-parties, except when required to by law.

Our website may link to external sites that are not operated by us. Please be aware that we have no control over the content and practices of these sites, and cannot accept responsibility or liability for their respective privacy policies.

You are free to refuse our request for your personal information, with the understanding that we may be unable to provide you with some of your desired services.

Your continued use of our website will be regarded as acceptance of our practices around privacy and personal information. If you have any questions about how we handle user data and personal information, feel free to contact us by email info@kravutransports.lv
Terms of Service
1. Terms

By accessing the website at https://kravutransports.lv/, you are agreeing to be bound by these terms of service, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this website are protected by applicable copyright and trademark law.

2. Use License

Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on Kravu Transports' website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:

 • modify or copy the materials;
 • use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
 • attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Kravu Transports' website;
 • remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
 • transfer the materials to another person or "mirror" the materials on any other server.
This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Kravu Transports at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

 • The materials on Kravu Transports' website are provided on an 'as is' basis. Kravu Transports makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties including, without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights.

 • Further, Kravu Transports does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.
4. Limitations

In no event shall Kravu Transports or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on Kravu Transports' website, even if Kravu Transports or a Kravu Transports authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Accuracy of materials

The materials appearing on Kravu Transports' website could include technical, typographical, or photographic errors. Kravu Transports does not warrant that any of the materials on its website are accurate, complete or current. Kravu Transports may make changes to the materials contained on its website at any time without notice. However Kravu Transports does not make any commitment to update the materials.

6. Links

Kravu Transports has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Kravu Transports of the site. Use of any such linked website is at the user's own risk.

7. Modifications

Kravu Transports may revise these terms of service for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these terms of service.

8. Governing Law

These terms and conditions are governed by and construed in accordance with the laws of Latvia and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts in that State or location.